Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS EN UITVOERINGSVOORWAARDEN

Van de besloten vennootschappen Zuidema Aannemers B.V., Zuidema Handel en Transport B.V. en Zuidema Recycling Centrum B.V gevestigd te Hoogeveen
gedeponeerd op 18 maart 2008.
bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland
onder nummers resp. 04019006, 04050244 en 04060545


Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Zuidema Aannemers B.V., Zuidema Handel en Transport B.V. en Zuidema Recycling Centrum BV hierna te noemen: Zuidema, waarop Zuidema deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. In deze voorwaarden wordt de wederpartij aangeduid als "de opdrachtgever".
 3. Afwijkingen van of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van opdrachtgever binden opdrachtnemer uitsluitend, indien en voorzover de toepasselijkheid daarvan door Zuidema schriftelijk is aanvaard.

Artikel 2. Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Zuidema zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Mondelinge afspraken, gemaakt door personeel of vertegenwoordigers van Zuidema, gelden pas tegenover Zuidema na haar schriftelijke bekrachtiging.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en overige belastingen, tenzij anders vermeld
 2. Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst een stijging van kosten van lonen, materialen, belastingen of premies plaatsvindt, heeft Zuidema het recht die stijging door te berekenen. In dat geval heeft de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wanneer hij niet akkoord gaat met de doorberekening van de stijging, gedurende de eerste drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst; verantwoordelijkheid opdrachtgever

 1. Zuidema zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zuidema kan de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van door hem verstrekte gegevens en voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van door hem ter beschikking gestelde en/of voorgeschreven bouwstoffen, werkwijzen en constructies, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Zuidema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Zuidema haar prestatie tijdig en deugdelijk kan verrichten. De opdrachtgever draagt er verder op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens waarvan Zuidema aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals voorzieningen, tekeningen, gegevens, goedkeuringen, vergunningen), tijdig aan Zuidema worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Zuidema zijn verstrekt heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Zuidema niet verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Zuidema voort-vloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Zuidema voor aanspraken van derden indien de door Zuidema verrichte werkzaamheden, zoals voorgeschreven door de opdrachtgever, schade aan derden veroorzaken.

Artikel 5. Opneming en goedkeuring van uitgevoerd werk

 1. Na voltooiing van het werk nodigt Zuidema de opdrachtgever uit voor opneming.
 2. Na opneming deelt de opdrachtgever binnen acht dagen schriftelijk mede of het werk is goedgekeurd, bij gebreke waarvan het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd. In het proces verbaal van opname maakt de opdrachtgever melding van eventuele gebreken. Het werk wordt in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd zodra het in gebruik is genomen.
 3. Kleine gebreken zijn geen grond voor onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Zuidema dient deze kleine gebreken zo spoedig mogelijk na opneming te herstellen.

Artikel 6. Levering en aanvaarding van zaken

 1. Wanneer de prestatie uitsluitend de levering van zaken en niet de uitvoering van werk betreft worden de zaken door de opdrachtgever geacht te zijn aanvaard zodra ze op het werk zijn gelost. Indien daarvan geen sprake is geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de leveringsconditie “levering af fabriek”, waaronder wordt verstaan het bedrijfsterrein van Zuidema.
 2. De vervoermiddelen dienen ongehinderd de losplaats te kunnen bereiken en onmiddellijk na aankomst te kunnen lossen of door de opdrachtgever te worden gelost.
 3. De opdrachtgever is bevoegd de zaken voor de levering te keuren. De kosten van keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval van afkeuring heeft Zuidema het recht herkeuring door een derde te laten uitvoeren.
 4. De opdrachtgever is verplicht de zaken de zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 5. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever Zuidema derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. De levertijd gaat pas in nadat de opdrachtgever alle gegevens, waarvan Zuidema aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Zuidema heeft verstrekt.
 7. Als wijzigingen in de opdracht aan Zuidema ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
 8. De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat Zuidema de met de levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen tijdig aan Zuidema zullen worden geleverd.
 9. Het is Zuidema toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Zuidema bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
 10. De opdrachtgever dient van gebreken die bij aanvaarding redelijkerwijs zijn te onderkennen, onmiddellijk doch uiterlijk de volgende werkdag, schriftelijk mededeling te doen aan Zuidema.
 11. Geringe afwijkingen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen grond voor ontbinding.
 12. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 7. Reclamering

 1. Reclames dienen schriftelijk binnen uiterlijk vijf werkdagen na afleverdatum, dan wel datum einde werk onderbouwd bij Zuidema te worden ingediend.
 2. De opdrachtgever heeft géén recht op reclame meer als hij het geleverde heeft gebruikt, bewerkt of verwerkt, vermengd, onjuist heeft opgeslagen of aan derden heeft doorgeleverd.

Artikel 8. Meer en minderwerk

 1. In de volgende gevallen vindt verrekening van meer en minderwerk plaats:
  1. wijzigingen van de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering;
  2. afwijkingen van de bedragen van stelposten;
  3. afwijkingen die meer bedragen dan 5% van geschatte, dan wel niet verrekenbare hoeveelheden;
  4. afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  5. onvoorziene omstandigheden.
 2. Alle in de aanbieding bedoelde hoeveelheden zijn verrekenbaar.
 3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Zuidema recht op 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Zuidema zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, onderaannemers of andere derden waarvan Zuidema afhankelijk is; de omstandigheid dat Zuidema een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die Zuidema verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.
 2. Zuidema heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Zuidema haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Zuidema opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Zuidema niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Zuidema bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Gegevens; geheimhouding

 1. Alle door Zuidema in het kader van de opdracht verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen en dergelijke blijven haar eigendom. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, behoudens toestemming van Zuidema, daarvan gebruik te maken, behalve voorzover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door Zuidema.
 2. Beide partijen zijn, behoudens de voor hen geldende wettelijke verplichtingen, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Zuidema geleverde en te leveren zaken blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Zuidema op de opdrachtgever betreffende die leveringen en daarmee samenhangende kosten volledig zijn betaald. De opdrachtgever is niet gerechtigd zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door normale verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen of te verpanden.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Zuidema gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgeveris verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 12. Eigendom oude bouwstoffen

De uit het werk komende oude bouwstoffen en bodemvreemde stoffen, daaronder begrepen puin, fundatiemateriaal, gedumpt afval en al dan niet verontreinigde grond, blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Zuidema, voorzover deze door haar aansprakelijkheids-verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Zuidema beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
 2. Zuidema is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
 3. Na goedkeuring of aanvaarding van het werk is Zuidema niet meer aansprakelijk voor gebreken. Dit geldt niet voor gebreken die bij goedkeuring of aanvaarding redelijkerwijs niet waren te onderkennen en te wijten zijn aan de schuld van Zuidema. Voor deze gebreken blijft Zuidema gedurende één jaar na goedkeuring of (indien dat op een eerder moment gebeurt) aanvaar¬ding aansprakelijk.
 4. De opdrachtgever dient van gebreken als bedoeld in artikel 12.3 (tweede zin) onmiddellijk na de ontdekking schriftelijk daarvan mededeling te doen en Zuidema in de gelegenheid te stellen tot inspectie van de zaken waarin de gemelde gebreken zich voordoen.
 5. Zuidema zal in geval van aansprakelijkheid, binnen een redelijke termijn overgaan tot herlevering of herstel. De opdrachtgever heeft slechts recht op herlevering als herstel niet mogelijk is.
 6. Zuidema is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van zettingen van de ondergrond.
 7. Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Zuidema vervalt na verloop van één jaar na goedkeuring of (indien dat op een eerder moment gebeurt) aanvaarding van het werk, tenzij de opdrachtgever binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Zuidema is gestart.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Zuidema tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Zuidema aan de opdrachtgever geleverde zaken of voor de opdrachtgever verrichte diensten voorzover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de opdrachtgever niet voor rekening en risico van Zuidema komt.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zuidema of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient zonder korting of verrekening plaats te vinden binnen vier weken na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle kosten, zowel in als buiten rechte die Zuidema moet maken om haar vordering geïnd te krijgen, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien Zuidema invorderingsmaatregelen neemt worden de buitengerechtelijke kosten van invordering gesteld op minimaal 10% van het openstaande bedrag.
 3. Bij niet tijdige betaling conform artikel 13 lid 1 is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, of indien van toepassing de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 119a BW, met een verhoging van 3%.

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Zuidema op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Zuidema omstandigheden ter kennis komen die Zuidema goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;
  • indien Zuidema de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  • indien de opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

  In genoemde gevallen is Zuidema bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door Zuidema geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Zuidema toekomende rechten.

 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Zuidema zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Zuidema bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Geschilbeslechting; toepasselijk recht

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Zuidema, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Assen. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zuidema blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Zuidema en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
* * *